Algemene voorwaarden

Bij een aankoop bij Decent Drums verklaart u zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden

Lessen

 • Aangekochte lessen zijn geldig voor de termijn vermeld op de factuur
 • Meerdere les reservaties per dag / week zijn toegelaten
 • Annulatie van een les minder dan 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt automatisch aangerekend *
 • Lessen zijn na reservatie niet inhaalbaar noch verplaatsbaar door de klant indien annulatie minder dan 24 uur voor de geplande les, resterende beurten zijn niet terugbetaalbaar *
 • Lessen die niet opgenomen worden voor het verstrijken van de vervaldag worden niet ingehaald of terug betaald
 • Indien de lesgever door omstandigheden (optredens e.d.) belet is, worden de lessen in overleg verplaatst
 • Indien beschikbaar, kan een gratis proefles slechts 1x per gezin toegewezen worden.

Betaling

 • Onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling
 • Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand
 • Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij niet- naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd
 • Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard
 • Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper bevoegd
* Geldt ook voor eenmalige lessen. Bij het niet komen opdagen / laattijdig annuleren van een eenmalige les of gratis proefles **, zal een kost van €25,00 worden aangerekend.

** Enkel in bepaalde periodes beschikbaar