Skip to content

Lessen aanvragen

Je kan een lessenpakket aanvragen door het formulier op deze pagina in te vullen.
Let op, een aanvraag is geen aankoop. Ik bekijk wat de mogelijkheden zijn binnen jouw beschikbare momenten,
en contacteer je zo snel mogelijk terug.

Selected Value: 7
De minimumleeftijd om les te volgen is 7 jaar
Selecteer het lessenpakket dat je wil aanvragen
Selecteer op welke dagen je beschikbaar bent om les te volgen (meerdere opties mogelijk).
Selecteer op welke momenten je beschikbaar bent om les te volgen (meerdere opties mogelijk).

AanvraagBij verzending van dit formulier doet u een aanvraag voor een lessenpakket bij Decent Drums.U krijgt van mij zo snel mogelijk een antwoord. Wanneer er lestijden beschikbaar zijn voor uw aanvraag, kan u overgaan tot de aankoop van drumlessen.Na aankoopIndien u overgaat tot de aankoop van lessen zijn volgende voorwaarden van tel.Aangekochte lessen zijn geldig voor de termijn vermeld op de factuurMeerdere les reservaties per dag / week zijn toegelatenAnnulatie van een les minder dan 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt automatisch aangerekendLessen zijn na reservatie niet inhaalbaar noch verplaatsbaar door de klant indien annulatie minder dan 24 uur voor de geplande les, resterende beurten zijn niet terugbetaalbaarLessen die niet opgenomen worden voor het verstrijken van de vervaldag worden niet ingehaald of terug betaaldIndien de lesgever door omstandigheden (ziekte, optredens e.d.) belet is, worden de lessen verschoven naar keuze van de klantOnze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij niet- naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigdElk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper bevoegd.